Polip Tanoda

Projekt megnevezése: Tanoda program a Polip Ifjúsági Egyesületnél
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.1-15-2015-00194
Projektmegvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2019. január 2.
Megítélt támogatás összege: 29 992 866 Ft (vissza nem térítendő támogatás)

A támogatás mértéke: 100%

 

Projekt rövid bemutatása:
A Polip Ifjúsági Egyesület korábbi sikeres, fiataloknak szóló projektjeit kiegészítve, 2017 januárjától a 2018-as év végéig vezet Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ épületében fellelhető helyiségeiben tanodát, az Európai Unió és Magyarország Kormánya 29,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásával.

A Tanoda általános fogalmi meghatározása szerint egy olyan civil vagy egyházi szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amely a Tanoda fenntartója által autonóm módon használt közösségi színteret működtet. A Tanoda olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.

A magyar oktatási rendszer önmagában nem tud az esélyegyenlőség – vagy inkább esélyegyenlőtlenség – problémájával megbirkózni. Egy középosztálybeli szülő a rendelkezésére álló érdekérvényesítési eszközökkel elérheti, hogy gyermeke a lehetséges szolgáltatások közül a legjobb minőséget kapja iskolán belül, és ha az intézmény kínálta lehetőségekkel elégedetlen, a többletszolgáltatásokat képes megfizetni. A hátrányos helyzetű, főként a roma tanulók mögött legtöbbször nem áll az ismeretszerzésben segítő, vagy kompenzálni tudó háttér. A családok anyagi helyzete és életkörülménye nem tudja biztosítani a mindennapi felkészüléshez, az eredményes tanuláshoz szükséges segítséget és helyszínt sem. Ezt az ösztönző közeget pótolja tanodánk segítő légkörével és komplexen egymásra épülő, széleskörű szolgáltatásaival: egyéni készség- és képességfejlesztéssel, újfajta tanulási technikák megismerésével, személyiségfejlesztéssel, pályaorientációval. Együttműködésünk eredményeként tanulóink sikeresen fogják az általános iskolát befejezni, és lehetőleg érettségit, minőségi szakmát adó középiskolákba bejutni, ott továbbtanulni, és onnan a felsőoktatásba lépni, vagy képzettségüknek megfelelően elhelyezkedni.

Programjainkból 30 fő szerződéssel bevont gyermek profitálhat, akik a város 6 oktatási intézményéből (Ady Endre Középiskola, Baka István Általános Iskola, Comenius Általános Iskola, Dienes Valéria Általános Iskola, Garay János Általános Iskola és AMI, PTE Gyakorló Általános Iskola és AMI) érkeznek, alsó és felső tagozatosok, vagy középiskolások. Az elenyészően kis számban előforduló lemorzsolódás nem jelent problémát, mivel folyamatos várólistáról tölthetjük fel a résztvevők névsorát. Fiataljaink közel 100 %-ban halmozottan hátrányos helyzetűek, felerészben romák. Felülreprezentált az állami gondozásban, nevelőszülőknél, kijelölt gyámoknál élők aránya. Ennek oka adminisztrációs-technikai, a státuszt meghatározó definícióban keresendő. Összességében elmondható, hogy minimum dupla létszámú tanodai szükséglettel állunk szemben, elsősorban a partner oktatási intézmények oldaláról tekintve, de ennek kielégítésére feltételrendszerünk nem adott. Az igényekhez rugalmasan igazodó nagyobb működési létszám akadálya, egyrészt a fizikai terünk behatároltsága, másrészt a tanodasztenderdhez alkalmazkodó szakmai koncepciónkra épülő pályázati szerződés.

Tanodánk hétfőtől csütörtökig délutánonként várja a fiatalokat, de péntek délutáni nem kifejezetten tanodás szabadidős programjainkba is becsatlakozhatnak. A tanulókkal 3 mentor foglalkozik, munkaidejük személyenként 10 óra, csúsztatott munkarendben. Ketten közülük pedagógusi végzettséggel, egy személy pedig szociológusi, művelődésszervezői diplomával rendelkezik. Őket egészítik ki a változó létszámú és felkészültségű önkéntesek és közfoglalkoztatottak. Elmondható, hogy a 2017-es évben minden munkanapon, az iskolai szünidők idejét is beleértve, és gyakran hétvégeken is a tanodások rendelkezésére álltunk.

Projektünk egyik fő célkitűzése, hogy tanodásaink elkerüljék a végzettség nélküli iskolaelhagyást, pozitív jövőképük kialakuljon. Erre csak akkor van reális esély, ha sikerélmények útján megszeretik az ismeretszerzést, egy lazább, biztonságosabb környezetben megvalósul a vállalt matematikai, szövegértési és IKT kompetenciafejlesztésük. Alapképességeiket kifejezetten tanodák számára kifejlesztett, központi, elektronikus felmérés útján ismertük meg mélységében. Erre építjük egyéni fejlesztési terveiket, aminek megvalósulását az egyéni haladási napló útján követjük. Rendszeres köztesmérések, fejlesztőértékelések módszerével ezeket a dokumentumokat folyamatosan felülvizsgáljuk, új célokat határozunk meg. Ebben partnereink a tanuló, a szülői háttér, az iskola, a gyermekvédelmi és a közművelődési intézmények. Együttműködéseink szorosak, kétoldalúak, nyitottak, egymás információira építve vezetnek lépcsőfokról lépcsőfokra. Szakértelmünket az Oktatási Hivatal több 30 órás akkreditált továbbképzéssel, számos információs nappal és szakmai műhelymunkával frissíti.

Mint tanoda, ügyelnünk kell a „kötelező” feladatok és a szórakoztató, szabadidős elfoglaltságok helyes arányára, a motivációs szint fenntartásának érdekében. Az érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítik kézműves foglalkozásaink, játékterápia, és az ünnepekre való közös készülődések, műsorok. Felléptünk például az „Élő szeretetet embertársainknak” műsorfüzérben az advent idején. Volt saját tanodai húsvéti, nyárzáró, halloween, és karácsonyi ünnepségünk. A szociális kompetenciákat fejlesztjük önbizalom-erősítő szituációs játékokkal, drámapedagógiával, sportfoglalkozásokkal és önkéntes munka vállalásával (pl. adománygyűjtéssel, szemétszedéssel, kutyasétáltatással). Tavaszi egészségnapunkon a mentálhigiéné jegyében a Családsegítő Központ munkatársai tartottak önismereti tréninget a fiataloknak és szüleiknek. Nyáron családi sportnap keretében a Bati-kereszt kilátóhoz túráztunk. Augusztusban egy teli busszal utaztunk a Balatonra, Siófokra fürdeni, és voltunk kétszer a városi strandon. Szekszárd-rally elnevezéssel volt nagy sikerű városismereti vetélkedőnk, öt csapattal. A főbb rendezvényeinket a tanulók és szüleik meleg ebédet kaptak. Ugyanakkor a tanodában gyakran készítünk a gyerekekkel közösen pl. gyümölcssalátát, sütünk palacsintát, gofrit. Az évet záró rendezvényünkön a dráma csoport tagjai egy humoros előadást adtak elő, kellemes perceket szerezve a szülőknek és a tanulóknak.

A számunkra jelentős súllyal bíró életpálya-építő, pályaorientációs alkalmakon munkahelyeket, képző intézményeket, gyakorlati helyszíneket (Ady Endre Középiskola, Esély Szakképző, Kolping Katolikus Szakképző Iskola), pályaválasztási börzéket, nyílt napokat, Munkaügyi Központot (FIP Pont) látogattunk és tesztek kitöltésével feltárjuk a kompetenciákat, tréningszerű foglalkozásokkal fejlesztjük a választott hivatáshoz szükséges kompetenciákat. Sikeres szerepmodellek bemutatására 3 roma szakember, és egy hivatásos nevelőszülőként dolgozó tanodás szülőpár volt eddig a vendégünk. A családokat tájékoztatjuk az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről, akár rendezvényeinken, akár családlátogatások alkalmával.

Előzetesen meghirdetett, leginkább külső helyszínű, nyitott tanodai programjainkhoz bárki csatlakozhat. Ezáltal nem csak a város teljes roma, illetve hátrányos helyzetű tanulórétegét látjuk el szórakozási lehetőséggel, hanem a más társadalmi csoportba tartozó fiatalokat is bevonjuk, megvalósítva az esélyegyenlőséget, harcolva az előítéletek ellen. Tevékenységeinket a tervezéstől a megvalósításig áthatja a kiemelt társadalmi csoportok problémáinak szem előtt tartása, továbbá megfelelünk az átláthatóság, elszámoltathatóság és részvétel elveinek.

Kapcsolódó linkek:

Kapcsolódó galériák:

EnglishHungarian